Smlouva o zřízení členství

I. Vysvětlení pojmů a zúčastněné strany

 

Pořadatel: zapsaný spolek, nezisková organizace CK CESTOVATELSKY KLUB z.s., ID datové schránky: 3e722et

IČ: 07975562, Doručovací adresa: Tázlerova 251, 511 01 Turnov

Email: info@sblizujeme.cz (dále jen „Pořadatel“)


Člen: fyzická osoba starší 18 let, jež má zájem o účast na pořádaných událostech nebo jiné služby Pořadatele. Osoba, která si zřídila členství vyplněním on-line registračního formuláře umístěného na webovém portále < www.sblizujeme.cz > nebo vlastnoručním vyplněním listinné formy registračního formuláře (dále jen „Člen“).

 

Objednatel: člen, který buď elektronicky, písemně nebo ústně provedl úkon objednání osobní účasti na události nebo objednal jiné služby Pořadatele (dále jen „Objednatel“).

 

Osobní profil: účet, který Člen zakládá prostřednictvím registračního formuláře a odesláním dat Zpracovateli. Osobní profil se nezobrazuje ve veřejné síti internet a nezobrazuje se ani jiným Členům (dále jen „Osobní profil“).

 

Účastnický poplatek: Má-li Člen zájem se fyzicky účastnit pořádaných událostí, hradí účastnický poplatek. Účast na akcích je dobrovolná. (dále jen „Účastnický poplatek“ nebo „Vstupné“).

 

Akce: události pořádány Pořadatelem prostřednictvím regionálních organizátorů. Události mohou mít různý charakter, např. seznamovací (Speed-dating, společný výlet), vzdělávací (workshop, přednáška), mohou se odehrávat venku nebo uvnitř. Akcí se účastní výhradně Členové (dále jen „Akce“).

 

Portál: webové stránky www.sblizujeme.cz informují Členy o budoucích Akcích. Na webu se Členové dozví o termínech a charakteru pořádaných událostí a mohou se přihlásit do členské sekce (dále jen „Portál“).

 

Členská sekce: provozovatel časem pro Členy zřídí zabezpečenou privátní část Portálu. Každý Člen získá unikátní přístupové údaje do své privátní části Portálu, ve které si může aktualizovat osobní údaje, objednat účast na budoucí Akce, povolit či zakázat příjem SMS/emailových pozvánek, zobrazit aktuální stav kreditu, zrušit členství atd.. (dále jen „Členská sekce“).

 

Provozní podmínky: upravují vztah mezi Pořadatelem a Členy. Pamatují na ostatní důležité ujednání, které se nehodilo vložit do Členské smlouvy (dále jen „Podmínky“).

 

Zpracovatel osobních údajů:

SPORTKURZ s.r.o., IČ: 04967895, zápis Úřad městské části Praha 10, oddíl C, vložka 316766, ID datové schránky: 334sxrg, Email: ou@sblizujeme.cz nebo ou@sportkurz.cz, Doručovací adresa: Tázlerova 251, 511 01 Turnov

(dále jen „Zpracovatel“)

Smluvní strany: rozumí se Člen a Pořadatel

 

II.   Zřízení členství a předmět smlouvy 

1. Stiskem tlačítka „Zřídit členství“ projevil zájemce svou vůli uzavřít s Pořadatelem tuto smlouvu. Tímto okamžikem tak dojde k uzavření smlouvy mezi Pořadatelem a zájemcem, který se stává Členem.

2. Odesláním osobních údajů Zpracovateli žádá zájemce Pořadatele o zřízení Členství, povoluje zpracování osobních údajů, požaduje zařazení do databáze Členů. Zájemce žádá Pořadatele, aby jej informoval o možných příležitostech se setkat s ostatními Členy, vyrazit na společný výlet, něco nového se naučit nebo potkat jiné nezadané.

3. Prostřednictvím registračního formuláře poskytuje zájemce o členství takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro:

a. budoucí účast Člena na pořádaných Akcích,

b. správné zařazení člena dle věku, lokality a jiných preferencí.

4. Zvolí-li zájemce listinnou formu registrace, doručí vyplněný a vlastnoručně podepsaný dokument poštou na adresu Tázlerova 251, 511 01 Turnov.

5. Osobní údaje jsou poskytovány po dobu trvání členství. Členství se uzavírá na dobu neurčitou.

6. Zájemce žádá Pořadatele, aby jej informoval o budoucích Akcích, volnočasových aktivitách, příležitostech se vzdělat nebo potkat další Členy či nezadané lidi z okolí.

7. O budoucích Akcích se Člen může dozvědět tímto způsobem:

a. na internetu navštíví webový Portál, kde nalezne seznam budoucích Akcí,

b. z pozvánek, které byly Členovi odeslány na základě souhlasu s příjmem emailů či SMS,

c.  prostřednictvím telef. hovoru nebo elektronické komunikace (např Whatsapp…).

8. Vyplní-li zájemce registrační formulář, má se za to, že má zájemce zájem o zřízení členství a účast na budoucích Akcích Pořadatele.

9. Registrační formulář smí vyplnit jen zájemci starší osmnácti (18) let. Zájemce může v registračním formuláři vyplnit i údaje označené jako nepovinné, jejich nevyplnění nebrání úspěšnému zřízení členství.

10. Zájemce má právo povolit nebo zakázat Pořadateli občasné zasílání pozvánek na budoucí Akce. V zájmu Člena se doporučuje, aby Pořadateli povolil všechny možné způsoby komunikace a tak nebyl ochuzen o informace k Akcím.

 

III. Práva a povinnosti Smluvních stran 

1. Pořadatel potvrdí uzavření smlouvy zasláním zprávy na adresu elektronické pošty, kterou vložil Člen do registračního formuláře.

2. Člen tímto prohlašuje, že všechny údaje jím uvedené v registračním formuláři a Osobním profilu jsou pravdivé a popisují pouze jeho osobně. Pořadatel neodpovídá za újmu způsobenou tím, že Člen uvede nepravdivé nebo zkreslující údaje.

3. Každý Člen může mít aktivní pouze jeden Osobní profil. V případě, že Pořadatel zjistí, že se Člen registroval vícekrát a tím pádem založil více jak jeden Osobní profil, má právo Členovi zrušit všechny profily, vyjma nejnověji založeného.

4. Smluvní strany se dohodly na dodržování této smlouvy, všech vydaných a platných směrnic a Podmínek, které doplňují a rozšiřují ustanovení této smlouvy. Aktuální znění Podmínek je dostupné na < http://sblizujeme.cz/provozni-podminky/ >. V případě nejasností může Člen vyhledat nápovědu, pročíst odpovědi na často kladené otázky nebo zaslat dotaz podpoře < podpora@sblizujeme.cz >.

5. Přihlašovací údaje (login a heslo) si Člen volí při registraci. K registraci je možné použít toto URL: < http://sblizujeme.cz/registrace/ >. Přihlašovací údaje slouží k přihlášení do Členské sekce.

6. Člen se zavazuje komunikovat se zástupci Pořadatele, odpovídat obratem na dotazy a výzvy a spolupracovat při domlouvání vhodného termínu pro konání Akce.

7. Člen se zavazuje pravidelně aktualizovat poskytnuté údaje o sobě, pečlivě uschovat přístupové údaje do Členské sekce a nesdělovat je třetí straně.

8. Pořadatel si vyhrazuje právo:

a. vyhlašovat soutěže, věnovat Členům různé benefity, navyšovat členský kredit,

b. vydávat podle vlastní úvahy poukazy, které mohou Členy opravňovat k čerpání různých výhod nebo bezplatné účasti na konkrétních Akcích.

c.  jakékoliv benefity či výhody nejsou ze strany Člena nárokovatelné. Nevyužije-li Člen výhod či benefitů v čase k tomu stanoveném, ztrácí nárok na výhody či benefity bez nároku na jakoukoli náhradu či refundaci.

9. Po dobu platnosti členství má Člen právo:

a. vstupovat do Členské sekce, zobrazovat či editovat poskytnuté údaje,

b. předplatit si účast na Akcích, navýšit svůj kredit,

c.  účastnit se takových Akcí, na kterých řádně a včas objednal svou účast, přičemž je nutné splňovat podmínky pro účast,

d. užívat jen takových výhod, na které má právo.

10. Člen se zavazuje pravidelně aktualizovat poskytnuté údaje, pečlivě uschovat přístupové údaje a zamezit jejich zneužití. Člen se zavazuje komunikovat s pověřenými zástupci Pořadatele, bez prodlení odpovídat na dotazy nebo výzvy, chovat se přátelsky a ohleduplně k ostatním Členům, zejména respektovat vzájemné odlišnosti.

11. Veškeré změny osobních údajů se provádí výhradně uvnitř Členské sekce. Informace o přijatých účastnických poplatcích, členských příspěvcích pro navýšení kreditu, stavy rezervací osobní účasti či zpracovávané osobní údaje jsou Členům zobrazovány v Členské sekci.

12. Pořadatel, jako zapsaný spolek a neziskovka, není povinný předávat Členovi účetní doklady. Pakliže se k tomu rozhodne, dělá to nad rámec svých povinností a dobrovolně. Pořadatel není povinen zasílat Členovi informaci o přijetí platby, tuto informaci si Člen může sám vyhledat po přihlášení do Členské sekce, kde se zobrazuje historie objednávek, přehled přijatých plateb a jiné. Smluvní strany si ujednaly, že Členovi jako doklad o uhrazení postačí výpis z bankovního účtu Člena. Hradí-li Člen v hotovosti na místě konání Akce, postačí mu blokový útržek (vstupenka). Pořadatel může zpřístupnit stažení účetních dokladů v Členské sekci v elektronické podobě.

13. Je zakázáno využívat účast na Akcích k jiným aktivitám, než je samotné seznamování či komunikace s jinými Členy nebo k aktivitám, které jsou v rozporu s touto smlouvou, Provozními podmínkami či dobrými mravy. Během Akcí je zakázáno sdělovat/předávat jakoukoli reklamu, odkazy na reklamu, odkazy na jiné webové stránky, nabízet nebo inzerovat jakékoli služby, nabízet sex nebo práci, kazit dobré jméno Pořadatele svým nevhodným, asociálním chováním, svými aktivitami.

14. Člen není oprávněn předat, prodat, pronajmout svůj Osobní profil nebo přístupové údaje jiné osobě.

15. Není povoleno, aby jedna osoba vlastnila a/nebo používala více než jeden Osobní profil nebo aby se pokoušela vícekrát vyplnit registrační formulář za účelem vlastnit více, jak jeden Osobní profil.

16. Člen není oprávněn zasílat Pořadateli nebo vkládat do Členské sekce fotografie, na kterých jsou zachyceny jiné osoby. Člen není oprávněn předávat Pořadateli obrázky či fotografie, na které nemá plná autorská práva a/nebo by mohly být v rozporu s právy jiných osob či subjektů.

17. Objedná-li si Člen účast na některé Akci, je povinen osobně a včas dorazit. Člen není oprávněn vzdát se účasti ve prospěch jiné osoby.

18. Zruší-li Člen svou účast na Akci, postupuje se dle obecných podmínek nebo podmínek uvedených u dané Akce.

19. Člen bere na vědomí a souhlasí s tím, že Pořadatel může aplikovat různou výši účastnického poplatku pro muže i ženy. Účastnický poplatek může mít buď pevně stanovenou výši (nehledě na věk), nebo variabilní (výši ovlivňuje pohlaví i věk Člena). Výše variabilního účastnického poplatku se Členovi zobrazí po přihlášení do Členské sekce.

20. Pořadatel smí Členovi předkládat návrhy na seznámení s jinými konkrétními Členy.

21. Pořadatel není povinen informovat o změnách času či místa konání takového Člena, který dosud neuhradil Účastnický poplatek

22. Zruší-li Akci nebo účast Člena na Akci Pořadatel, bude Členovi automaticky navrácen Účastnický poplatek a to formou navýšení kreditu při Osobním profilu Člena. Kreditem lze hradit účast na budoucích Akcích.

23. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit či smazat data, texty, fotky, Osobní profily, které nejsou v souladu s dobrými mravy, touto smlouvou a Podmínkami. Pořadatel smí dočasně deaktivovat, upravit či trvale smazat Osobní profil a to bez udání důvodu.

24. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit Akci, a to i opakovaně, z následujících důvodů:

a. nižší než minimální stanovená účast,

b. nenaplnění minimálního počtu účastníků ženského či mužského pohlaví v daných věkových kategoriích,

c.  nemoc, porucha vozidla moderátora,

d. obsazenost prostoru či místa konání, vyšší moc, vládní omezení.

25. V případě pochybností o dosažení věku 18 let je Člen povinen na vyzvání prokázat Pořadateli dosažení tohoto věku. Odmítne-li Člen prokázat svůj věk, má Pořadatel právo Členovi nepovolit účast na Akci nebo jeho účast předčasně ukončit. Takto vyloučený Člen nemá nárok na vrácení Účastnického poplatku. Odmítne-li Člen prokázat svůj věk, má Pořadatel právo Osobní profil do doby prokázání deaktivovat nebo jej trvale odstranit, přičemž budou vymazány osobní údaje, zároveň Člen ztratí veškeré kredity, přístup do Členské sekce a jiné benefity.

26. Člen smí čerpat a využívat jen takové členské benefity a služby, které jsou určeny pro tuto smlouvu a daný typ členství Pořadatelem. Pomoc s vedením nebo chodem spolku není od Členů požadována.

27. Pořadatel neodpovídá za újmu způsobenou tím, že Člen uvede ve svém Členském profilu neaktuální nebo nepravdivé údaje.

28. Pakliže se díky zobrazovaným údajům na Portále kontaktují dva Členové, jejich následná komunikace nebo případné osobní setkání je plně v režii těchto dvou Členů, Pořadatel nenese žádnou odpovědnost.

  

IV. Komunikační kanály 

1. Smluvní strany ujednaly tyto komunikační kanály: zpráva elektronické komunikace, SMS, telefonní hovor.

2. Člen má právo povolit nebo zakázat příjem SMS nebo emailů od Pořadatele vyjma strojově generovaných zpráv a případů, které se týkají:

a. členství nebo nastavení Osobního profilu,

b. rezervací účasti na pořádaných Akcích, informací k Akci, na kterou se Člen přihlásil,

c.  výzvy k uhrazení za objednané či odebrané služby,

d. důležitých pokynů pro Člena, o způsobu využívání Portálu,

e. nabídky služeb a Členských benefitů, o výjimečných událostech.

3. Člen při vyplňování registračního formuláře uvádí okres pobytu, tento okres může jako přihlášený do Členské sekce kdykoli změnit.

4. Pořadatel má právo sdělovat Členovi informace související s jeho členstvím, zasílat info o aktuálním stavu členského kreditu, benefitech pro Členy, nových pravidlech, změnách v čase nebo místě konání takových Akcí, o které Člen projevil zájem. Pořadatel si vyhrazuje právo Členovi zasílat pozvánky přednostně na Akce pořádané v Členem preferovaném okresu nebo v blízkosti jeho bydliště.

 

V. Kredit a platební metody 

1. Směnný poměr mezi členským kreditem a českými korunami je 1:1

2. Kredit lze využít k zakoupení účasti na Akci nebo k uhrazení jiných služeb Pořadatele.

3.  Objednatel je povinen každou platbu řádně identifikovat příslušným variabilním symbolem, jinak se platba nepovažuje za řádně uhrazenou. Označení se provede dle pokynů dané objednávky nebo dle popisu u dané Akce. Pro účely navýšení Členského kreditu se jako variabilní symbol použije desetimístné Členské číslo. Bankovní účet Pořadatele 9090909170/2010

4.  Jestliže Člen provádí platbu ze zahraničí či v jiné měně než v českých korunách, pak za služby hradí převedením peněžních prostředků na účet s následujícími údaji: Fio banka, a.s., IČ: 61858374; V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Czech Republic

Mezinárodní formát bankovního spojení: IBAN: CZ2620100000009090909170, SWIFT: FIOBBCZPP.

5.  Pořadatel si ponechává až 3% z takových členských plateb, které poukázal člen pořadateli prostřednictvím platebních brán a to i v takovém případě, kdy pořadatel zrušil událost pro překážku na straně pořadatele nebo kdy plátce provedl platbu omylem nebo duplicitně. Důvodem jsou poplatky poskytovatelům rezervačních systémů nebo platebních bran ve výši až 5% z obratu. 

 

 VI.   Cena poskytovaných služeb a termíny úhrad 

1.  Uživatel Portálu, Objednatel nebo Člen jsou povinni uhradit Pořadateli za objednané nebo využité služby cenu podle aktuálního ceníku Pořadatele, platného v den objednání služeb, který Pořadatel buď fyzicky Objednateli předloží, nebo zveřejnil na Portále v sekci „Ceník“ (dále jen „Ceník služeb“).

2.  Platby za jednotlivé služby budou Objednatelem provedeny v termínu, jež je ujednáno v této smlouvě nebo uvedeno na Portále, vždy do data splatnosti uvedeného na výzvě odeslané Objednateli. Zaplacením se rozumí připsání peněz na účet Pořadatele. Pro zasílání účetních dokladů nebo výzev v listinné formě platí, že náklady s tím spojené hradí Objednatel dle Ceníku služeb. Pořadatel přednostně předává výzvy a avíza o uhrazení služeb v elektronické formě prostřednictvím Portálu nebo uvnitř Členské sekce. Nepřevzetí výzev nezbavuje Objednatele či Člena jeho povinnosti zaplatit objednané a/nebo účtované služby ke dni jejich splatnosti. Finanční vypořádání bude považováno za úspěšné, jestliže platba byla připsána na účet Pořadatele nejpozději ke dni splatnosti.

3. Neuhradí-li Objednatel za objednané nebo odebrané služby ve lhůtě jejich splatnosti, je Pořadatel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,2% za každý den prodlení.

4. Nezaplatí-li Objednatel ve lhůtě splatnosti uvedené na účetním dokladu či výzvě, Pořadatel jej upozorní zasláním e-mailu na známou adresu elektronické pošty, nebo prostřednictvím České Pošty a stanoví náhradní lhůtu plnění ne kratší než jeden týden ode dne dodání upozornění/upomínky. Současně může Pořadatel Objednatele o dluhu informovat i jiným dostupným způsobem (elektronickou poštou, telefonicky, SMS, v listinné formě poštou, osobně, případně zobrazením v Členské sekci Portálu). Náklady s tím spojené hradí Objednatel/Člen. Po marném uplynutí náhradní lhůty může Pořadatel Objednateli/Členovi omezit poskytování služeb. Pořadatel neodpovídá za škody ani jiné újmy Členovi tím vzniklé.

5. V případě prodlení Objednatele/Člena se zaplacením ceny za objednané/odebrané služby je Pořadatel oprávněn účtovat Objednateli/Členovi náklady spojené se zasláním upomínek a s vymáháním pohledávek. Paušální výše pokuty spojená s vyhotovením a zasláním upomínek je stanovena v Ceníku služeb. Příslušenstvím pohledávky jsou pokuty za odeslané upomínky, úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním ve výši 1200 Kč.

6. Lhůty pro systémové odesílání upomínek v souvislosti s procesem vymáhání pohledávek:

7.  Pořadatel je oprávněn pověřit třetí osobu vymáháním pohledávek Pořadatele od Objednatele, jež je v prodlení s platbou dlužné částky. Objednatel souhlasí v souladu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů s třetí osobou za účelem vymáhání pohledávek, což stvrzuje podpisem této smlouvy. Správa a zpracování osobních údajů bude probíhat v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu a po dobu nezbytně nutnou. Objednatel je povinen jednat s touto stranou jako s řádně pověřeným zmocněncem Pořadatele. Pořadatel je oprávněna provést kdykoli zápočet svých i nesplatných pohledávek vůči Objednateli/Členu proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele/Člena vůči Pořadateli.

Objednatel bere na vědomí, že pohledávky Pořadatele mohou být vymáhány v soudním, správním, rozhodčím či jiném obdobném řízení. Pořadatele v takovém případě může zastupovat právní zástupce. Dostane-li se Objednatel do prodlení s úhradou dlužné částky, je Pořadatel oprávněna dle svého uvážení pohledávku za Objednatele postoupit třetí osobě. V takovém případě bude pohledávku dále vymáhat tato třetí osoba.

8. V případě ukončení účinnosti této smlouvy nebo odstoupení od smlouvy je Člen povinen vyrovnat veškeré závazky vůči Pořadateli, které vyplývají ze smlouvy v době její platnosti a účinnosti, a to do 7 dnů ode dne skončení smluvního vztahu.

 

 VII. Osobní údaje 

1. Poskytnuté osobní údaje se Pořadatel zavazuje nezobrazovat ve veřejné síti internet. Údaje mají k dispozici zejména organizátoři Akcí.

2. Bude-li se jednat o Akce seznamovacího charakteru, může Člen projevit zájem předat své osobní údaje prostřednictvím Pořadatele jinému účastníkovi. Kontaktní údaje mohou být následně Pořadatelem předány zejména v případě oboustranné shody sympatií dvou Členů.

3. Samotní Členové určují, jaké informace o sobě uvedou v Osobním profilu. Dobrovolné položky není nutné vyplňovat. Rozšířený dotazník od 13.9.2021 obsahuje zejména údaje potřebné pro efektivní organizování seznamovacích akcí nebo vyhodnocování vztahové kompatibility jednotlivých Členů.

4. Samotný Člen si zvolí, zda se mají některé údaje Členského profilu zobrazovat na Portále jiným Členům. Profilová fotografie s dalšími údaji se primárně nezobrazuje ostatním členům, jejich zobrazování musí Člen povolit. Pokud se Členský profil zobrazuje jiným členům, může Člen kdykoliv toto zobrazování zakázat.

5. V registračním formuláři a Osobním profilu jsou od sebe odlišeny povinné informace od nepovinných.

6.  Informace vkládané do Osobního profilu se rozdělují do třech kategorií:

a.  kontaktní údaje jsou povinné a nezbytné pro komunikaci Pořadatele s Členem. Sem patří číslo mobilního telefonu, e-mail, uživatelská jména různých sociálních sítí, unikátní url na Facebooku.

b. povinné informace o Členovi. Tyto údaje jsou nezbytné pro Pořadatele za účelem správy účastnických rezervací, organizování Akcí a správného zařazení Osobního profilu do členské databáze. Údaje umožní Pořadateli vyhledat daného Člena v členské databázi podle různých parametrů či lokality. Sem patří např. věk, region, pohlaví. Vybrané údaje mohou být zveřejněny jiným Členům, vždy však jen pokud tak Člen povolí.

c.   nepovinné informace (doplňkové údaje), které Člen dobrovolně vkládá do Osobního profilu. Sem patří např. fotografie, druh diety/stravovací omezení, tělesný hendikep nebo zdravotní omezení, rodinný stav, zaměstnání či obor studia, záliby. Vybrané údaje mohou být zveřejněny jiným Členům, vždy však jen pokud tak Člen povolí.

 7.  Vyplněním registračního formuláře dává Člen Pořadateli souhlas se zpracováním vložených osobních údajů jako např.: okres bydliště, pohlaví, email, mobilní číslo, datum narození, přezdívka…

8.  Rozšířený registrační formulář je dobrovolný, vyplněním dobrovolných údajů dává Člen souhlas Pořadateli zpracovat následující údaje: výška, hledané pohlaví, vztah ke kouření či alkoholu, jméno a příjmení, adresa bydliště, preferovaný typ vztahu, zájem mít vlastní děti, zájem se přestěhovat, dosažené vzdělání, počet zvířat a dětí v péči, stravovací či jiná omezení, zaměstnání či obor studia.

9.  Pořadatel má právo pověřit zpracováním osobních údajů třetí stranu. Zpracovatel zpracovává osobní údaje Člena po dobu trvání smluvního vztahu a následně ve výpovědní lhůtě. Zpracovatel je povinen zacházet s daty Člena dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679

10.  Za zpracování osobních údajů je považováno zaznamenání, vyhledání, nahlédnutí, přizpůsobení nebo pozměnění, vložení, uspořádání, strukturování, použití, shromáždění, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení nebo zkombinování, profilování, omezení, vymazání nebo zničení uvedených dat.

11. Člen bere na vědomí, že některé jeho údaje budou poskytnuty smluvním zástupcům Pořadatele, zejména zaměstnancům, administrativním a organizačním pracovníkům.

12. Člen se může kdykoli přihlásit do Členské sekce na < http://sblizujeme.cz/prihlaseni/ > a bezplatně:

a.  zobrazit veškeré zpracovávané osobní údaje,

b.  aktualizovat nebo upravovat osobní údaje,

c.  stáhnout přehled zpracovávaných údajů nebo odeslat přehled o zpracovávaných údajích na email,

d.  zrušit členství a tím trvale smazat osobní údaje a Osobní profil.

13. Požádá-li Člen Pořadatele či Zpracovatele formou mluveného či psaného slova, souhlasí s uhrazením administrativních nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací nebo vyřízením žádosti ve výši 500 CZK za každý jednotlivý úkon. Zpracovatel má na vyřízení žádosti lhůtu 30 dnů. Pokud se Člen rozhodne zrušit své členství, souhlasí s tím, že budou vymazány jeho osobní údaje a ztratí přístup do Členské sekce, nárok na kredit či jiné získané benefity. Tento krok nelze vrátit zpět. Pořadatel je oprávněn si ponechat osobní údaje takových Členů, u kterých Pořadatel eviduje závazek/neuhrazenou službu, to z důvodu vymáhání takové pohledávky.

14.  Má-li Člen pochybnost ohledně oprávněnosti zpracovávání osobních údajů, může omezit jejich zpracování do doby, než se věc vyřídí. Požadavek s odůvodněním zasílejte na email < ou@sblizujeme.cz >. Prokáže-li se neoprávněnost zpracování, vyvine Zpracovatel maximální úsilí k provedení nápravy. Lhůta pro vyřízení je 30 dnů. Je-li Člen nespokojen s jednáním Zpracovatele, má právo podat stížnost u dozorového úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů; Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; Email: posta@uoou.cz ; Datová schránka: qkbaa2n

15. Portál používá tzv. „cookies“, které individualizují a optimalizují Portál pro potřeby jeho návštěvníků, zejména Členů. Cookies umocňují požitek z používání aplikací, přizpůsobují obsah zájmům a preferencím daného uživatele. Člen může na své straně (ve svém prohlížeči, softwaru) odmítnout cookies, pak ovšem Pořadatel neodpovídá za to, že Portál a aplikace na něm umístěné budou fungovat bezporuchově.

16.  Člen souhlasí s tím, aby Pořadatel využíval analytických programů k vyhodnocení chování Členů na Portále.

 

 VIII. Výpověď smlouvy 

1.  Členství nelze zrušit ústně.

2.  Obě Smluvní strany mohou kdykoli vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu. Smluvní strany ujednaly měsíční výpovědní lhůtu, jež začíná běžet prvního dne následujícího měsíce.

3. Po uplynutí výpovědní doby závazkový vztah mezi Členem a Pořadatelem zaniká, avšak i nadále trvá povinnost Člena a Pořadatele vzájemně si uhradit veškeré pohledávky vzniklé za trvání smlouvy, pokud takové pohledávky nezaniknou z právních důvodů předpokládaných právními předpisy (např. zápočtem), trvají nároky ze sankčních ujednání a nároky spočívající v náhradě způsobené škody.

4.  Za podstatné porušení smlouvy ze strany Člena se považuje zejména:

a. používání více, jak jednoho Osobního profilu nebo opakované zakládání dalších členských účtů,

b. opakovaná neomluvená neúčast na rezervovaných Akcích,

c.  neuhrazení objednaných služeb či účastnických poplatků,

d. neuposlechnutí pokynů koordinátora, ohrožení zdraví jiných účastníků Akce,

e. nevhodné chování na Akcích,

f.  prodlení Člena s úhradou jeho peněžních závazků vůči Pořadateli delší než 14 (čtrnáct) kalendářních dnů.

5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany Pořadatele se považuje zejména:

a. poskytování služeb v rozporu s informacemi uvedenými na Portálu,

b. nevrácení účastnického poplatku Členovi formou navýšení členského kreditu v případě, kdy Člen zrušil účast na Akci ve lhůtě k tomu určené,

c.  nevrácení účastnického poplatku Členovi formou navýšení členského kreditu v případě, kdy byla Akce zrušena ze strany Pořadatele,

d. neposkytnutí služeb Členovi v případě, kdy byly řádně a včas objednány,

e. prodlení s úhradou peněžních nároků Člena delším než 14 (čtrnáct) kalendářních dnů.

6. Člen sám osobně může provést úkon zrušení členství a to:

a. prostřednictvím webového formuláře umístěného na URL < http://sblizujeme.cz/clenstvi/ > tak, že Člen do volného pole vloží emailovou adresu, kterou Člen použil v registračním formuláři, následně odešle data a proces dokončí kliknutím na zaslaný odkaz v přijaté emailové zprávě,

b. zasláním emailu na adresu elektronické pošty, tak na doručovací adresu Pořadatele, uvedenou v záhlaví. Člen může použít pro vypovězení smlouvy následující vzorový formulář:

Věc: Oznámení o výpovědi smlouvy

Adresát: CK CESTOVATELSKY KLUB  z.s.; Tázlerova 251, 511 01 Turnov

Tělo zprávy: Vypovídám členskou smlouvu Sblizujeme.cz

Mé členské číslo:        ; E-mailová adresa:    ; Mobilní tel.: 

7. Nejčastější důvody, pro které Pořadatel vypovídá smlouvu s Členem:

a. Člen nereaguje na výzvy Pořadatele, včas neodpovídá na dotazy, nedodal v termínu požadované,

b. vyjde najevo, že Člen uvedl ve svém Osobním profilu nepravdivé údaje, zejména nepravdivě uvedl, že již dosáhl věku 18 let,

c.  Člen porušil ustanovení této smlouvy, Provozních podmínek či jiných vnitřních směrnic spolku,

d. Členský profil je fiktivní,

e. vyjde najevo, že osoba nadále zakládá nové a/nebo duplicitní Osobní profily, přestože jeho předchozí profily byly Pořadatelem smazány,

f.  Pořadatel eviduje stížnosti jiných Členů na nevhodné, obtěžující či vulgární chování tohoto Člena, přičemž nezáleží na tom, zda se výše uvedeného chování Člen dopustil při on-line nebo osobní komunikaci s jiným Členem nebo na Akcích.

Smlouva pak skončí uplynutím výpovědní lhůty tří (3) kalendářních dní, přičemž tato lhůta počíná běžet ode dne, kdy byla Členovi výpověď doručena.

 

IX. Odstoupení od smlouvy 

1. Člen má v souladu s § 1829 NObčZ právo odstoupit od této smlouvy podle čl. II, a to ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dní ode dne, kdy došlo k uzavření této smlouvy. Člen sám osobně provede úkon zrušení členství a to buď zasláním emailu, nebo na URL

< http://sblizujeme.cz/clenstvi/ > vloží do volného pole emailovou adresu kterou Člen použil v registračním formuláři, odešle data a proces dokončí kliknutím na zaslaný odkaz v přijaté emailové zprávě.

2. Oznámení o odstoupení může Člen zaslat jak na adresu elektronické pošty, tak na doručovací adresu Pořadatele, uvedenou v záhlaví. Člen může použít pro odstoupení od smlouvy následující vzorový formulář:

Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: CK CESTOVATELSKY KLUB  z.s.; Tázlerova 251, 511 01 Turnov

Tělo zprávy: Odstupuji od členské smlouvy Sblizujeme.cz

Mé členské číslo:        ; E-mailová adresa:   ; Mobilní tel.:   

3. Smlouva je ukončena dnem, kdy Pořadatel obdrží oznámení o odstoupení. Na ruční vyjmutí Člena z databáze členů má Pořadatel 30 denní lhůtu.

 

X. Závěrečné ujednání 

1. Zájemce prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně přečetl všechny ustanovení, seznámil se s Provozními podmínkami Pořadatele a svou činnost a jednání přizpůsobí těmto podmínkám.

2. Písemná forma je zachována též použitím elektronických prostředků, není třeba zaručeného elektronického podpisu. Zpráva elektronické pošty se považuje za doručenou první den po jejím řádném odeslání.

3. Smlouva a práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, to vše včetně případu, kdy právní vztahy vyplývající ze smlouvy obsahují mezinárodní prvek.

4. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem, kdy zájemce o členství odešle osobní údaje Zpracovateli. Za využívání služeb ze strany Člena se rozumí i přihlášení do Členské sekce, rezervace účasti nebo osobní účast na Pořádaných Akcích.

6. Pořadatel a Člen si ve smyslu § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NObčZ“) ujednali, že Pořadatel má právo tuto smlouvu, směrnice a Podmínky kdykoliv změnit či upravit a to i bez předchozího souhlasu Člena. Pořadatel má právo změnit kterékoliv ustanovení této smlouvy, směrnic, Podmínek nebo stanov spolku.

7. Pořadatel oznámí Členovi budoucí znění nové členské smlouvy zprávou odeslanou na adresu elektronické pošty, která je uvedena v Osobním profilu. V případě, že Člen nesouhlasí se změnou smlouvy nebo směrnic, může do čtrnácti (14) kalendářních dní od doručení zprávy o takové změně smlouvu vypovědět. V případě podání výpovědi, dle předchozího bodu, smlouva skončí uplynutím třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení výpovědi Pořadateli.

8. O případných změnách Podmínek a vnitřních směrnic budou Členové, informováni prostřednictvím zveřejnění oznámení na webových stránkách. Znění nových Podmínek či vnitřních směrnic je účinné ode dne jejich uveřejnění na Portále, není-li Pořadatelem stanoveno jinak.

9. Pořadatel je povinen umístit aktuální směrnice či Podmínky na Portál, kde se s nimi může každý Člen kdykoliv seznámit. Pořadatel není povinen informovat Člena o změnách vnitřních směrnic či Podmínek emailem či SMS. Pořadatel je povinen informovat Člena o změně své doručovací poštovní adresy nebo adresy elektronické pošty do 30 dní ode dne, kdy této změně došlo a to zveřejněním takových informací na Portále.

10. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k vyřešení případných nedorozumění nebo sporů dohodou. Spory, jež se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR třemi rozhodčími s tím, že místně příslušným orgánem je ten, v jehož blízkosti má Pořadatel svou doručovací adresu. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. 

11. Smlouva aktualizována 3.4.2024


CK CESTOVATELSKY KLUB z.s.   ©2024 všechna práva vyhrazena