Provozní podmínky a Často kladené otázky

Postupné kroky a nápověda

Co není uvedeno v Členské smlouvě, upravují tyto podmínky, jež jsou podřazeny Členské smlouvě.


Kdo je SBLIZUJEME 

Zážitková a seznamovací agentura, jejíž posláním je bavit, vzdělávat lidi či vytvářet příležitosti pro seznámení.

Hlavním úkolem pořadatele je:

 • plánovat a organizovat společenské události
 • nabízet členství
 • informovat členy o budoucích událostech
 • pomáhat členům se seznámit
 • přispívat k osobnímu, předvztahovému nebo vztahovému rozvoji členů
 • propojovat nezadané členy, předávat kontakty na členy, kteří předání odsouhlasili
 • pořádat a moderovat takové akce, na které si předem zakoupilo vstupenku dostatečný počet účastníků

 

Charakter pořádaných událostí: 

 • společenské akce
 • různější zážitky či sportovní aktivity, společné výlety či exkurze, pikniky v parku
 • naučné kurzy a workshopy
 • seznamovací akce nebo Speed-Dating

 

Členský účet neboli osobní profil:
Členem se může stát osoba, jež si přečetla Členskou smlouvu a uzavře s agenturou smlouvu o členství prostřednictvím webového portálu. Není dovoleno mít více jak jeden aktivní profil.
Dotazník pro zájemce o členství je dostupný na:  http://www.sblizujeme.cz/klient/vytvorit-novy-profil/

 

Proč je zpoplatněno rozšířené členství?
Vyplněním rozšířeného seznamovacího dotazníkua odesláním dat vzniká zpracovateli nemalá administrativní agenda. Jednotlivé členské profily jsou pracovníkem agentury ručně kontrolovány, neúplné nebo falešné profily jsou mazány. V členské databázi jsou ponechávány jen profily skutečných lidí, jež uvedli platný mobil a email. Ověřování profilů je časově a finančně náročné. 

 

Osobní údaje:
Poskytnuté osobní údaje a kontakty se nikdy nebudou volně zveřejňovat na internetu.
Výjimkou může být případ, kdy člen požádá agenturu, aby byly jeho fotografie a některá vybraná data zaslána jiným členům za účelem vážného seznámení (jde především o službu „Zprostředkování kontaktu na jednu osobu protějšího pohlaví“ nebo „individuální rande“. Poskytnutá data slouží regionálním organizátorům při organizování akcí.

 

Jednorázový poplatek:
Poplatek 399 Kč za rozšířené členství platíte jen jednou. Žádné další poplatky agentura neúčtuje. Pokud byste se omylem registrovali vícekrát, kontaktujte agenturu, aby vám ponechala pouze jeden aktivní profil. V případě vyplnění více, jak jednoho profilu bude požadován jen jeden poplatek. Nejaktuálnější profil bude ponechán, ostatní budou agenturou smazány.

 

Kdo je organizátor? 
Pracovník agentury, jež ve svém okolí pořádá nejrůznější akce. Na akcích může vystupovat jako moderátor, průvodce či instruktor.

 

Komunikační kanály:
Agentura využívá tyto komunikační kanály:

 • telefonní hovor
 • emailová zpráva
 • SMS

Již při vyplňování registračního dotazníku volíte způsob, jakým chcete být informováni o budoucích událostech:

 • povolit SMS a emaily
 • povolit jen SMS
 • povolit jen emaily
 • zakázat příjem SMS a emailů

Členům, kteří povolí určitý druh komunikace, bude čas od času zaslána pozvánka k nově naplánovaným událostem v jejich okolí. Konkrétní způsob komunikace může být zevnitř členské sekce kdykoli povolen nebo zakázán. 

 

Účastnický poplatek (dále jen jako „vstupné“):
Člen uzavřením členské smlouvy souhlasí s tím, že organizátor může aplikovat různou cenu účastnického poplatku pro muže i ženy a toto schvaluje.
Rozeznáváme dva druhy vstupného:
a) pevná cena 
b) variabilní (výše vstupného je závislá na pohlaví a věku účastníka)

Vzorec:
Vstupné pro ženu = Minimální vstupné + ([Aktuální věk – 18] x [rozdíl Maximálního a Minimálního vstupného / 50])
Vstupné pro muže = Maximální vstupné - ([Aktuální věk – 18] x [rozdíl Maximálního a Minimálního vstupného / 50])

Uvede-li pořadatel v popisu události, může být vstupné hrazeno ve dvou splátkách. První je záloha, kterou je nutné uhradit předem. Druhou je doplatek, který se hradí v hotovosti po příchodu na akci. Umožní-li pořadatel hradit druhou část vstupného na místě, k úhradě dochází vždy hned při příchodu, před zahájením akce.
Vstupné zasílejte na účet: 9090909170/2010 ; jako variabilní symbol použijte číslo objednávky.

 


Způsoby úhrad jednorázového poplatku za rozšířené členství:

 • prostřednictvím internetového bankovnictví na účet 9090909170/2010 
 • zasláním poštovní poukázky z pobočky České Pošty na účet 9090909170/2010 
  (adresát: CK CESTOVATELSKY KLUB z.s., Komenského 1361, 511 01 Turnov)
 • zadáním ručně vypsaného příkazu k úhradě z pobočky vaší banky na účet 9090909170/2010 
 • vložením hotovosti na účet 9090909170/2010 na jedné z poboček Fio banky, a.s.  www.fio.cz
 • zadáním platby z pouličního bankomatního terminálu ve prospěch 9090909170/2010 
 • platbu nezapomeňte označit variabilním symbolem (členské číslo)

       Instrukce pro platby ze zahraničí nebo z účtů jiných měn než CZK: 
       Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Czech Republic
       IBAN: CZ2620100000009090909170 , BIC: FIOBCZPPXXX

 

Kredit:
Kredit je jakási virtuální měna při členském profilu. Každý člen má právo si předplatit služby v jakékoliv výši.
Přepočet: 1 kredit = 1 CZK (česká koruna). Kredit slouží pro předplacení služeb.
Kredit se předplácí tak, že člen poukáže na účet 9090909170/2010 libovolnou sumu, kterou označí členským číslem. Příklad: Zašle-li člen částku 1 000 Kč, bude mu navýšen kredit o 1000 bodů. Aktuální výše kreditu je zobrazena v členské sekci. Kredit nemá omezenou platnost (jeho využití není časově ohraničeno).
Kredit se používá ke kompenzaci za členem již uhrazené vstupné takových akcí, které museli být zrušeny.
Za kredit si smíte zakoupit vstupné na další (náhradní) akce. Kredit nelze zákazníkovi zaslat zpět. Kredit může být na žádost zákazníka (formou emailu) převeden na profil jiného člena. Kredit lze na žádost člena uplatnit na uhrazení služeb sportovní a zážitkové agentury < www.sportcourses.cz > nebo cestovní agentury < www.aktivnizajezdy.cz >.

 

Úhrady vstupného kreditem:
Má-li člen dostatek kreditu, smí vstupné na novou (náhradní) akci uhradit kreditem. Výše kreditu musí být rovna nebo vyšší jak výše vstupného na akci.
Nemá-li člen dostatečnou výši kreditu, systém členovi vyčíslí doplatek, který by měl člen uhradit. Doplatek je rozdíl mezi výší vstupného a aktuálním stavem kreditu.

 

Události / Akce:
Pořadatel si vyhrazuje právo:

 • rezervovat prostory konání nebo aktivitu poté, kdy vstupné uhradí vyšší než minimální stanovený počet účastníků
 • neplánovat a nepořádat události v takových spádových městech, ve kterých je nízký počet aktivních členů
 • neplánovat události v takových okresech, které nejsou v rámci pořadatele označeny jako spádové oblasti nebo zde nemá pořadatel místní organizátory
 • povolit účast jen takovým zájemcům, kteří uhradili vstupné do doby, než byla naplněna maximální kapacita účastníků
 • zrušit účast všem takovým zájemcům, pro které je akce nevhodná
 • zrušit účast takovému zájemci, který se kvůli svému věku nebo jiným vlastnostem nehodí mezi většinu účastníků nebo do mezi samovolně vykrystalizovanou skupinu účastníků
 • nepočítat s takovým zájemcem, který si sice účast objednal, ale neuhradil vstupné v čase uzávěrky
 • zrušit událost seznamovacího charakteru, nesplní-li minimální počet účastníků ženského nebo mužského pohlaví stanovený limit
 • zrušit událost z důvodu nemoci moderátora/instruktora/průvodce a/nebo z důvodu obsazenosti prostor pro konání, sportoviště, zákazu vstupu, jiného legislativního nařízení nebo vyšší moci
 • zrušit událost, bylo by konání akce pro pořadatele ztrátové
 • změnit místo konání akce v rámci jednoho okresu ( V Praze v rámci celé Prahy)
 • informovat o změnách emailem do 48 hodin před konáním události, v opačném případě informovat telefonicky nebo SMS 
 • neinformovat takové zájemce, kteří neuhradili vstupné předem či nevlastní platný poukaz o případných změnách v souvislosti s účasti na akci
 • nabídnout alternativní řešení takovým zájemcům o účast, jež uhradili vstupné na akci, kterou z výše uvedených důvodů nelze konat. Za alternativu se může například považovat nabídka předání kontaktů na další zájemce o osobní setkání za účelem domluvení individuálního osobního setkání bez zástupce pořadatele na místě a v čase, který si zájemci sami domluví. Za alternativu může pořadatel požadovat různou cenu Alternativa může být nabídnuta i za cenu již uhrazeného vstupného. Alternativní náhradní řešení má zákazník právo nevyužít.
 • za zrušené akce navracet uhrazené vstupné členům ve formě navýšení kreditu
  (z časových důvodů není reálné vstupné zasílat jednotlivým členům na jejich bankovní účty, kreditem si členové běžně hradí vstupné, tedy kredit členové využijí na úhradu vstupného na budoucí akce)

 

Kdo se může účastnit akcí:
Pouze účastníci, kteří předem uhradili vstupné. Při příchodu se prokážete buď číslem objednávky nebo svým mobilním číslem. V případě mimořádných událostí se mohou vydávat vstupenky nebo vouchery.

 

Na kolik akcí se mohu přihlásit?
Svou účast můžeš rezervovat na tolika akcích, na kolika chceš. Účastnit se můžeš jak akce, jež se koná ve tvém regionu a můžeš přijet i na akce do okresů sousedních. Pořádáme i výjimečné události nebo zahraniční výlety a na ty se hlásí členové z celé republiky. Účastnit se můžeš všude tam, kam jsi ochotný se dopravit. 

 

Jak rezervovat účast a uhradit vstupenku na zvolenou akci:
Účast si vždy rezervujte jako přihlášení do samoobslužné sekce. V členské sekci si vyberte událost a rezervujte svou účast. Uhrazením vstupného svou objednávku a účast potvrdíte. 
Platbu vstupného vždy označujte variabilním symbolem čísla objednávky.
Rezervace nepřijímáme ve formě SMS, emailové zprávy či telefonického hovoru. 
U většiny akcí požadujeme plnou úhradu vstupného předem. 
Pořadatel má možnost komunikovat a dávat vědět o případných změnách jen s takovým zájemcům, kteří si účast řádně rezervovali v členské sekci na webovém portále < www.sblizujeme.cz >

 

Členská sekce:
Je místo, odkud si členové rezervují účast na budoucích akcích. Po přihlášení získáte přehled o stavu objednávek a všech historicky rezervovaných událostech. Sekce umožňuje aktualizovat osobní údaje a údaje o preferovaném protějšku. Lze zde zrušit příjem informačních zpráv nebo zrušit členství a trvale smazat poskytnuté osobní údaje.
Organizátorům můžete zaslat svůj požadavek ohledně preferovaného typu akce, dne či hodiny konání.
Přístup je povolen každému aktivnímu členovi, který ověřil svou emailovou adresu, nehledě na zvolený typ členství.

 

Přístupové údaje:
Při procesu registrace si každý sám volí unikátní přihlašovací jméno (login) a heslo. Ke každému členství se váže jedna emailová adresa. Volte si takový login, který si budete pamatovat. I vaši emailovou adresu můžete použít jako login. Rekapitulaci přihlašovacích údajů obdržíte emailem. Pečlivě si poznamenejte, zapište nebo uložte své přístupové údaje včetně vaší použité emailové adresy. Zapomenuté heslo lze změnit. Zapomenete-li login, vyhledejte ve vaší e-mailové schránce doručenou zprávu od < info@sblizujeme.cz >; pokud zprávu nenajdete, požádejte pracovníky agentury o zaslání na: +420 777640202

 

Potvrzení účasti na akci a konání akce:
Pořadatel nejpozději v den před akcí kontroluje počet uhrazených vstupenek. Je-li splněna podmínka minimální účasti, akce se bude konat. V opačném případě zašle pořadatel účastníkům informaci o zrušení akce. Neobdrží-li účastník žádnou zprávu, má se za to, že akce proběhne.
Zná-li účastník místo a čas konání akce, není třeba, aby si konání akce nebo svou účast u pořadatele potvrzoval.
Jde-li o akci seznamovacího charakteru, je nutné, aby byla splněna i podmínka minimální účasti osob ženského nebo mužského pohlaví podobného věku. Vytvoří-li se na akci převládající věková skupina, pořadatel může zrušit účast takovým účastníkům, kteří jsou věkově v menšině a nezapadají do majoritní věkové skupiny.  
Koordinátor nejpozději 1 den před zahájením akce potvrzuje účast těm, kteří si zakoupili včas vstupné a ruší účast těm, kteří si vstupné včas nezakoupili nebo se nehodí mezi ostatní účastníky v případě akcí seznamovacích. Změny související s konáním akce pořadatel sděluje emailem nejpozději 48 hodin před konáním, v jiných případech pořadatel telefonuje nebo zasílá SMS.

 

Deaktivace pozvánek na budoucí akce a jiné sdělení:
Nechcete-li být informováni o budoucích termínech naplánovaných událostí, můžete si příjem informačních zpráv deaktivovat. Zrušit můžete jak příjem e-mailů, tak SMS. Deaktivaci provedete buď uvnitř členské sekce, nebo jako nepřihlášený uživatel na URL: < http://www.sblizujeme.cz/storno/ >;  Jako nepřihlášený člen potřebujete znát svou e-mailovou adresu, kterou jste použili při registraci. Webové stránky umožňují členům provést zrušení příjmu informačních zpráv. Člen se zavazuje tento úkon učinit sám. Požádá-li člen agenturu o změnu členského nastavení, souhlasí s uhrazením administrativního poplatku ve výši 500 Kč za každý jednotlivý úkon. Poplatek je splatný před provedením úkonů.

 

Dárkové poukazy:
Chceš-li obdarovat známého, požádej o „DÁRKOVÝ POUKAZ NA BEZPLATNÉ ČLENSTVÍ“ buď regionálního organizátora nebo agenturu na < info@sblizujeme.cz >
Bude ti sdělen unikátní kód, který je zároveň variabilním symbolem platby. Dárce provede platbu na účet Fio banka, a.s. 9090909170/2010. Dárkové poukazy slouží jen místo úhrady poplatku za rozšířené seznamovací členství. Poukaz má od vystavení platnost 6 měsíců, do té doby by se měl obdarovaný registrovat. Obdarovaný vyplní rozšířený dotazník na: < http://www.sblizujeme.cz/klient/vytvorit-novy-profil/ > a v příslušné kolonce uvede svůj unikátní kód, díky kterému nebude muset hradit Členství. Následně obdarovaný zašle SMS na +420 777 640 202 s žádostí o ruční aktivaci členství. Obdarovaný se přihlásí do členské sekce, vybere vhodnou událost, rezervuje účast a uhradí vstupné. Vstupné není obsaženo v dárkové poukázce, to si musí obdarovaný hradit sám.

 

Zrušení členství:
Členství může každý člen kdykoliv zrušit. Zrušením členství se automaticky trvale smažou veškeré poskytnuté osobní údaje. Zrušením členství ztratíte přístup do členské sekce, kredit, informace o historických objednávkách a platbách, veškeré údaje či benefity. Tento úkon nelze vrátit zpět, lze provést buď uvnitř členské sekce, nebo jako nepřihlášený uživatel na URL: < http://www.sblizujeme.cz/storno/ >;  Jako nepřihlášený člen potřebujete znát e-mail, který byl použit při registraci. Člen se zavazuje provést úkon zrušení členství samostatně. Požádá-li člen agenturu o zrušení členství nebo jakoukoliv změnu osobních údajů či členského nastavení, které mohl v členské sekci provést osobně, souhlasí s uhrazením administrativního poplatku ve výši 500 Kč za každý jednotlivý úkon. Poplatek je splatný před provedením úkonů. Úkony nebudou započaty dříve, dokud nebudou poplatky uhrazeny.

 

Anonymita, bezpečí a ochrana soukromí:
Jedná-li se o události seznamovací, vystupujte v průběhu akce pod přezdívkou. Přezdívku si smíte zvolit libovolnou. Není nutné, abyste se nechávali oslovovat vašim křestním jménem.
S ostatními účastníky se bavte jen o tématech, která vám jsou příjemná. Požádají-li vás jiní účastníci o sdělení jména nebo kontaktních údajů, vyhovět jim rozhodně nemusíte!
Agentura předá vaše kontaktní údaje jiným účastníkům jen v tom případě, dojde-li k vzájemné shodě sympatií. Pokud vás žádný účastník neosloví a nezaujme, pak nebudou nikomu předány vaše kontaktní údaje. Jedná se tedy o naprosto diskrétní záležitost. Veškerá poskytnutá data slouží pouze pracovníkům pořadatele pro organizační účely. Data nejsou nebudou zveřejněná na internetu!

 

Obnova hesla:
Zapomenutý přístup do členské sekce můžete znovu získat, stačí na http://www.sblizujeme.cz/klient/heslo/  do volného pole vložit emailovou adresu, na email vám přijde zpráva, po kliknutí na uvedený odkaz budete přesměrováni do formuláře ve kterém si zvolíte heslo nové.

 

Změny, závady a návrhy:
Pakliže se vám nepodaří vyplnit nebo odeslat registrační dotazník, kontaktujte okamžitě provozovatele webu na: +420 777 640 202 nebo info@sblizujeme.cz
Pakliže objevíte nefunkční součást systému nebo jinou závadu, kontaktujte rovněž provozovatele.

Máte-li návrhy na zlepšení, budeme rádi, když nám je sdělíte.
Agentura si vyhrazuje právo změnit pravidla, provozní podmínky, členskou smlouvu a charakter či cenu poskytovaných služeb.
Agentura si vyhrazuje právo omezit poskytované služby nebo nemít své služby dočasně dostupné a to z důvodu úprav systémů či webové aplikace, změny dodavatelů nebo vyšší moci.
Provozovatel neručí za škody a újmy, které mohou vzniknout dočasnou nedostupností členské sekce, rezervačního, objednávkového systému nebo poskytnutím neúplných nebo nepravdivých informací či osobních údajů jednotlivých členů.

 

Dotazování na stav účastníků:
Vzhledem k počtu pořádaných akcí není v časových možnostech koordinátorů odpovídat zájemcům na dotazy, které se týkají počtu účastníků, jež přislíbili účast na daném termínu. Rádi bychom udrželi nízkou výši vstupného, a proto nechceme najímat další administrativní personál a telefonisty. Děkujeme za pochopení.

 

Zrušení účasti ze strany člena:
Svou účast na události smíte ze členské sekce kdykoliv zrušit. Zrušíte-li účast do 14 dní před zahájením akce, bude vám automaticky navýšen kredit o výši uhrazeného vstupného. Pokud účast zrušíte méně, než 14 dní před zahájením akce, vstupné bez nároku na navýšení kreditu nebo jinou náhradu propadá. Výjimkou jsou zájezdy ve smyslu zákona o cestovním ruchu.

 

Zrušení účasti ze strany pořadatele:
Nejpozději den před zahájením události organizátor kontroluje stav objednávek konkrétní akce. U akcí, jež mají charakter seznamovací, ověřuje počet zájemců obou pohlaví a jejich vzájemnou kompatibilitu. Zjistí-li organizátor, že jste si rezervovali účast na akci, která pro vás není vhodná, oznámí vám, že vaše účast byla zrušena a vám bude o uhrazené vstupné navýšen kredit.
Úloha organizátora je plánovat a zveřejňovat naplánované události s budoucím termínem na webu. Členové mají možnost rezervovat svou účast na budoucích událostech. Organizátor má právo nepořádat takovou akci, na kterou se řádně a včas nepřihlásilo dostatečný počet členů.
Událost neproběhne, není-li splněn minimální počet účastníků daného pohlaví. Za řádnou rezervaci se rozumí využití rezervačního systému uvnitř členské sekce, uhrazení vstupného předem a v plné výši.
Pro účast na akcích seznamovacího charakteru je třeba mít rozšířené členství. Základní členství neopravňuje člena k účasti na akcích seznamovacího charakteruOrganizátor je oprávněn zrušit účast na události seznamovacího charakteru členovi se základním členstvím. Důvod: organizátor nemá dostatečné informace o členovi, údaje související se seznamováním a vztahy jsou obsaženy až v dotazníku pro rozšířené členství.

  

Přeložení termínu události:
Nelze-li akci z vážných důvodů realizovat v místě, kde se měla konat nebo v čase, kdy se měla konat, smí pořadatel akci přeložit na jiný termín, případně na jiné místo konání. Přeloží-li pořadatel akci, dá vědět všem zájemcům o novém termínu či místu konání. Hodí-li se zájemcům nový termín, nemusí nic nahlašovat a nemusí se ani k účasti na novém termínu akce přihlašovat, jelikož s jejich účastí na přeložené akci pořadatel automaticky počítá. 
Nehodí-li se zájemci nový termín, může kdykoliv svou účast na přeložené akci zrušit a vždy mu bude navýšen kredit (účast může zrušit i méně, jak 14 dní před zahájením akce bez ztráty navýšení kreditu).

 

Účast na akcích zážitkového charakteru:
Některé akce mají charakter cestovatelský, sportovní, naučný, přátelský, zážitkový, atd. Jde převážně o setkání podobně laděných lidí se zájmem se něco nového naučit, navštívit nová místa, příjemně strávit volný čas. U akcí, jež nejsou seznamovací není zapotřebí vyrovnaná účast zástupců obou pohlaví, akce se mohou uskutečnit od dvou a více účastníků.

 

Co si mám vzít na sebe?
Oblečte si něco pohodlného, něco v čem se budete cítit skvěle. Chodíte-li rádi elegantně oblečeni, přijďte elegantně, pokud vám vyhovuje pohodlné sportovní oblečení, pak přijďte ve sportovním.

 

Jak často a kde se konají seznamovací akce:
Akce se snažíme pořádat v každé spádové oblasti pro konkrétní věkovou skupinu vždy nejméně jednou do měsíce. Spádové oblasti by se daly považovat za krajská města. Agentura není povinna pořádat seznamovací akce v okresech, které nejsou zároveň spádové oblasti. V okresních městech se mohou konat akce, jen však za předpokladu, bude-li dostatečný zájem ze strany členů nebo bude-li mít agentura v daném okresním městě organizátora.

 

Mohu se přihlásit na akci určenou pro odlišnou věkovou kategorii?
Můžeš, věkové kategorie jsou pouze orientační, pár let sem nebo tam už nedělá rozdíl a ne každý na svůj věk vypadá. Jestliže se ale tvůj věk výrazně liší od stanovené věkové kategorie, pak nemusí pro tebe být účast na takové akci efektivní.

 

Kolik garantujeme účastníků na akci seznamovacího charakteru?
Nikdy jsme nešli cestou kvantity. Zaměřujeme se na kvalitu. Ze zkušenosti víme, že je lepší na akci mít menší počet účastníků, kteří se k sobě hodí a jsou kompatibilní. 
Jde-li o seznamovací akci Speed Dating, pak optimální počet je 3 až 12 žen a mužů, přičemž minimální počet žen jsou dvě a minimální počet mužů je dva. 
Agentura se snaží na akci zajistit 6 až 15 osob opačného pohlaví, tedy usiluje o to, aby každý účastník na akci měl až 15 potenciálních partnerů, přičemž není nutné mít shodný počet mužů a žen. Nezapomeň, že agentura pouze vytváří příležitosti pro tvé seznámení a nemůže garantovat vzájemné sympatie dvou účastníků, anebo tvé zamilování již na první akci. Negarantujeme, že vztah vyústí ve svatbu.  

 

Není několik minut na rozhovor málo?
Nejde o to druhého účastníka zcela poznat. I během deseti minut zjistíš, zda tě konkrétní člověk zaujal, zda tě fyzicky přitahuje, zda ti je sympatický, zda se ti s ním dobře mluví, zda tě dokázal rozesmát…
V druhé části večera tě většinou čeká volná zábava, při které se můžeš bavit s těmi nejsympatičtějšími účastníky a tak se můžete lépe vzájemně poznat. Během první akce poznáš, zda máš chuť daného účastníka znovu vidět. Ucítíš-li, že máš chuť některé z účastníků znovu vidět, zaznamenáš svůj zájem do „Zápisníku sympatií“. Budou-li sympatie vzájemné, agentura vám na sebe předá kontakty. Pokud se s účastníkem domluvíte na dalším osobním setkání, dostanete možnost se lépe poznat.

 

Jací lidé na seznamovací akce chodí?
Akce jsou určené pro všechny věkové kategorie a pro všechny sociální třídy. Můžeš zde potkat umělce, podnikatele, vysoce postavené zaměstnance, sportovce, vědce i manuálně pracující. Je mnoho důvodů, proč lidé chodí na naše akce. Mnozí si cení toho, že na událostech mohou zaujmout svým charismatem, intelektem, smyslem pro humor, důvtipem, pozorností, plány do budoucna atp. Na internetových foto-seznamkách je kladen důraz na líbivé fotky a sexy přitažlivé tělo. Jsou však lidé, kteří nemají takové štěstí, nejsou fotogeničtí anebo nechtějí zveřejňovat svá fota na internetu. Někteří nemají z časových důvodů dostatek příležitostí se seznámit, někomu se nelíbí představa oslovit někoho neznámého jen tak na ulici a někteří prostě zatím neměli to štěstí potkat toho pravého člověka, svou spřízněnou duši. 

 

Jaká je šance, že se seznámím?
Na seznamovací akce chodí 6 až 32 účastníků. Každý účastník v průměru získá přibližně dvě shody (to znamená, že dva účastníci si vzájemně „padli do oka“ a chtějí se znovu potkat). Většina účastníků přijde na akci jen jednou, podruhé už nemusí, protože se již na první akci úspěšně seznámili. Jiní přijdou na akci až šestkrát za sebou, což je důkaz o tom, že se na akcích dobře baví a to i tehdy, kdy nepřeskočí s jiným z účastníků jiskra. Počty svateb nemáme čas evidovat.

 

Mám obavy, aneb mohu přijít se známým?
Není čeho se obávat, každou seznamovací událost moderuje přátelský usměvavý moderátor, navíc na akce chodí prímoví lidé se zájmem se bavit, případně poznat další nezadané ze svého okolí a těmi se pobavit.
Vem sebou svého známého, vyhovuje-li o on(ona) věkovému požadavku konkrétní události. Klidně přijďte dva, tři či čtyři. Na samotné akci budete vystupovat každý sám za sebe, v druhé části věnované volné zábavě si můžete přisednout k sobě a bavit se ve skupině nebo se každý z vás může bavit s nejsympatičtějšími protějšky. Přijít můžete spolu a je moudré když spolu i odejdete a navzájem se doprovodíte domů a tak se i ochráníte. Někteří účastníci tak řeší strach ze setkání s novými lidmi a cítí se tím pádem lépe – jako když jdou společně na party svého známého.

 

Instrukce k příchodu na seznamovací akce:
Na akci přijď včas. Vystupuj pod zvolenou přezdívkou a s ostatními účastníky si povídej jen o tom, co ti je příjemné. Nedomlouvej si na konkrétní hodinu odvoz, po první části, která je věnovaná Speed Datingu, program pokračuje volnou zábavou. V druhé polovině akce si smíš popovídat, něco popít či pojíst s těmi nejsympatičtějšími účastníky. Někdy lze i tancovat, zpívat, něco si zahrát a tak.

 

Vyhodnocení zápisníků sympatií
Každý účastník akce má k dispozici „Zápisník sympatií“, který vyplní a při odchodu odevzdá moderátorovi. Zaujme-li tě některý z účastníků, zapíšeš si jeho přezdívku do Zápisníku. Vyhodnocení bude účastníkům zasláno na e-mailovou adresu do 12:00 druhého dne. Kontaktní údaje budou předány jen v případě, došlo-li k vzájemné shodě sympatií. Na žádost umíme výsledky zaslat i formou SMS (požadavek zapište do Zápisníku).  Jedná se o naprosto diskrétní a anonymní způsob seznamování, protože žádný účastník nezíská tvé kontaktní údaje, pokud si tak nebudeš ty výslovně přát. Druhý den ti budou poslány kontakty na ty účastníky, u kterých došlo k oboustranným shodám sympatií, tyto účastníky můžeš kontaktovat nebo si s nimi domluvit osobní setkání. Ostatní je už jen a jen na vás. Přejeme mnoho štěstí.

 

Reklamace:
Uhradí-li člen vstupné na akci, která byla zrušena ze strany Agentury, nabídne mu Agentura akci podobného charakteru v jeho spádovém regionu. Nepodaří-li se agentuře naplánovat do 24 měsíců ve shodném spádové oblasti podobnou událost, může člen požádat o navrácení uhrazeného vstupného na bankovní účet. Žádost bude zaslána na adresu elektronické pošty < info@sblizujeme.cz >.  Agentura vstupné vrací pouze bezhotovostně a na běžné účty, vedeny v České republice.

Česky

Jsi na stránce věnované nápovědě.

Využij rezervační systém. Svou účast rezervuj vždy jako přihlášený člen nejpozději 7 dní předem.

Vstupné se nejsnadněji hradí předplaceným kreditem. Navyš si členský kredit. 

Poskytujeme osobní koučing a individuální poradenství. Jde o privátní konzultace se vztahovým odborníkem. Na osobní schůzce můžeš být sám(a), nebo se svým známým (Tvůj doprovod).

Nemáš rád(a) hromadné akce s mnoha lidmi? Dáváš přednost individuálnímu setkání?
Využij službu INDIVIDUÁLNÍ RANDE. Zprostředkujeme kontakt na jeden vhodný kompatibilní protějšek za účelem domluvení osobního setkání.
Služba určena pro náročné. Rychlý a efektivní způsob seznámení. Zašli koordinátorovi svou fotografii, stručnou charakteristiku, popis preferovaného protějšku a zálohu 5 000 Kč. Agentura v databázi vyhledá vhodné protějšky, ty osloví s možností se s Tebou bezplatně seznámit. Pokud Tebou dodaný text a foto zaujme, zašleme i Tobě foto včetně charakteristiky doporučeného protějšku. Zaujme-li i Tebe doporučovaná osoba, obdržíš na ni kontakt za účelem domluvení osobního setkání. Více o službě


Akce
   Regiony   Provozní podmínky   Předplatit kredit   Členská smlouva   Zastavit příjem zpráv   Zrušit členství  

Farmářské džemy a sirupy

Prodej dárkových poukazů: sport. zážitky, adrenalin

Sportovní zájezdy a výlety

Mikulášské rodinné nadílky, firemní besídky

Měli byste vědět:
Jsme zážitková a seznamovací agentura, nikoliv online seznamka. Nabízíme osobní účast na pořádáných událostech. 

U nás se naživo potkávají lidé se zájmem bavit se, cestovat, sportovat, učit se nové věci nebo se seznamovat.

Pořádáme společenské události zábavného, naučného, sportovního nebo seznamovacího charakteru a to v různých koutech České republiky.  S členy jezdíme i do zahraničí. Akce jsou v souladu s vládním nařízení ohledně počtu osob jedné skupiny a rozestupů jednotlivých skupin.

Nevyžadujeme vaše fotografie! Poskytnutá data se nezveřejňují na internetu, k datům mají přístup pouze organizátoři akcí.

ROZUMÍM

JIŽ JSEM ČLENEM, PŘIHLÁSIT SE DO ČLENSKÉ SEKCE

Členem se stane každý, kdo vyplní registrační dotazník. Akcí se mohou účastnit pouze členové. Máš-li zájem o účast na seznamovacích událostech, vyplň rozšířený seznamovací dotazník. Zájemci o účast na akcích musí využít náš rezervační systém. Svou účast rezervujte vždy jako přihlášení do členské sekce. Po přihlášení můžete editovat poskytnuté údaje, rezervovat účast na dané události, uhradit účastnický poplatek z předplaceného kreditu nebo zobrazit vlastní objednávky a info o přijatých platbách. Členství můžete kdykoli zrušit a tím se smažou  veškeré poskytnuté údaje.

ROZUMÍM

Účastnický poplatek (vstupné):

ZŘÍDIT ČLENSTVÍ

PŘEJÍT NA SEZNAM BUDOUCÍCH AKCÍ